Jak doprovázíme pěstouny

Vážíme si práce pěstounů a jsme si vědomi toho, že péče o dítě, které vyrůstá mimo svoji původní rodinu, s sebou přináší mnoho nových výzev a situací.

Naším prvotním záměrem není pomáhat pěstounským rodinám z bezvýchodných situací, ale naopak jim předcházet. Zaměřujeme se především na podporu a rozvoj účinných a přirozených přístupů k výchově a vzdělávání, které umožní dětem plně rozvinout svou osobnost, aby mohly prožívat radost z postupného přebírání odpovědnosti za svůj život.

Uvědomujeme si také, že doprovázející pracovník vstupuje do velmi blízkého prostředí rodiny. Proto se snažíme o citlivý lidský přístup k jednotlivým členům rodiny. Rodina je pro nás partnerem v komunikaci a hledání řešení pro správný vývoj svěřených dětí.

Samozřejmostí je pro nás respektující vzájemná spolupráce, zodpovědnost a spolehlivost, schopnost a ochota reagovat včas, mlčenlivost, čitelnost v tom, co sdělujeme a vykonáváme. Pěstounům pomáháme sledovat jejich povinnosti a prosazovat jejich práva.

Podpora, poradenství


Minimálně každé dva měsíce, v případě potřeby samozřejmě i častěji, dochází do pěstounské rodiny doprovázející pracovník. Během prvních návštěv se snaží dozvědět se co nejvíce o dítěti, jeho minulosti a současných potřebách, i o fungování rodiny. Na základě toho pak společně s pěstounem tvoří plán výkonu pěstounské péče (PVPP). Ten upravuje cíle, na kterých bude doprovázející pracovník společně s rodinou pracovat, a obsahuje podrobnosti o tom, jakým způsobem bude pěstounská rodina čerpat služby, které Dobrá rodina nabízí, a jakým způsobem bude pěstoun plnit svoje povinnosti.

V pravidelných intervalech je aktualizován také individuální plán výkonu pěstounské péče (IPOD), který zpracovává OSPOD, a pěstouni jsou informováni o tom, jak mohou čerpat další služby.

Co se děje při návštěvě pracovníka Dobré rodiny v pěstounské rodině?

Termín návštěvy sjednává doprovázející pracovník vždy předem, aby všem vyhovoval. Je potřeba, aby v době návštěvy byli doma pěstouni a také svěřené děti. S doprovázejícím pracovníkem může pěstounská rodina konzultovat vše, co souvisí s péčí o svěřené dítě. Doprovázející pracovník mluví se všemi o tom, co se stalo od jeho poslední návštěvy, jak se daří dítěti a jak se daří pěstounské rodině. Pro naši práci je důležité mluvit s dětmi během návštěvy i o samotě, a to s ohledem na aktuální situaci, věk, potřeby a naladění dítěte.

Má pěstoun ještě nějaký kontakt se sociální pracovnicí na OSPOD?

Pěstoun je povinen umožnit sledování naplňování individuálního plánu výkonu pěstounské péče. O vzájemné spolupráci rodiny a doprovázejícího pracovníka je dle zákona 1x za 6 měsíců informován příslušný sociální pracovník nebo pracovnice OSPOD. Ve zprávě je popsáno, jak se dítěti daří, jaké pokroky pěstouni s dítětem během uplynulého půlroku udělali a zda pěstouni plní své zákonné povinnosti. O obsahu zprávy pro příslušný OSPOD jsou pěstouni informováni, na vyžádání obdrží kopii této zprávy. Na základě zprávy a na základě vývoje příběhu dítěte následně probíhá spolupráce pěstounů se sociálními pracovníky úřadů.

Vzdělávání


Pěstoun má ze zákona nárok na 24 hodin vzdělávání ročně. Zároveň má také povinnost se vzdělávat, podobně jako jiné profese, které kladou vysoké nároky na ty, kteří je vykonávají (lékaři apod.) Snažíme se o to, aby vzdělávání, které pěstounům nabízíme, bylo pro každou rodinu užitečné a zajímavé. Během našich seminářů vytváříme prostor pro hledání řešení nejrůznějších situací, do kterých se pěstouni při péči o děti dostávají.

Klíčový pracovník rodiny společně s pěstounem zjišťuje, jaká témata vzdělávání by pro pěstouna byla zajímavá a přínosná pro péči o svěřené dítě. Společně vytvářejí plán vzdělávání na nejbližší rok, který obsahuje již konkrétní možnosti, jakým způsobem vzdělávání naplnit.

Přizpůsobujeme nabídku vzdělávání tak, aby místa konání našich seminářů a klubů byla pro pěstouny dostupná. Nabízíme aktivity jak během pracovního týdne v dopoledních nebo odpoledních hodinách, tak o víkendech.

Snažíme se nabízet vzdělávání skupinám pěstounů s podobnými zkušenostmi v závislosti na věku přijatého dítěte nebo toho, zda se jedná o pěstouny-prarodiče nebo jiné příbuzné, zprostředkovanou péči nebo pěstouny na přechodnou dobu. Konkrétní nabídku představí pěstounovi jeho klíčový pracovník. Pozvánky na otevřené semináře a kluby jsou zveřejněny také na webových stránkách http://akce.dobrarodina.cz.

Nabízíme vzdělávací kluby ve stálé skupině pěstounů v obdobné životní situaci, vzdělávací semináře, vzdělávací víkendové pobyty i individuální vzdělávání.

Asistovaný kontakt


Pěstounská péče je specifická tím, že kromě lidí, kteří se o dítě starají, jsou v jeho životě ještě další důležité osoby. Součástí života dítěte jsou jeho rodiče, sourozenci, prarodiče, tety, strýcové a další příbuzní. Dítě potřebuje vědět, jakou roli tito lidé v jeho životě mají nebo měli a v mnoha případech je s nimi stále v kontaktu. Pro dítě, pěstouny, rodiče dítěte a další blízké osoby dítěte tak mohou vznikat velmi náročné situace.

Zcela pochopitelně především oblast vztahu a případného kontaktu dítěte s jeho rodiči vzbuzuje u pěstounů obavy a nejistoty. Proto pracovníci Dobré rodiny stojí při pěstounech a pomáhají jim přijmout jejich roli, porozumět smyslu vztahu dítěte k jeho osobám blízkým a k jeho mnohdy traumatické minulosti.

Jak pomáháme dítěti mluvit o vlastní minulosti a jeho blízkých?

 • Pomáháme sbírat informace pro Knihu života dítěte, rozumět tomu, kdo je kdo v jeho životě.
 • Pomáháme pěstounům hledat formulace, jak s dítětem mluvit o jeho minulosti a jeho blízkých lidech, o těžkých chvílích jeho minulosti.
 • V případě potřeby pomáháme vyhledat osoby, které jsou pro dítě důležité.

Jak pomáháme udržovat kontakt s osobami blízkými dítěti?

Pokud je to v zájmu dítěte a je to možné, pracujeme s pěstouny a dítětem na zajištění bezpečného kontaktu s jeho rodiči, případně dalšími blízkými osobami. Naším cílem je dosáhnout toho, aby kontakt dítěte s rodiči odpovídal potřebám dítěte, byl pro něj bezpečný po stránce fyzické a psychické, aby probíhal pozitivně, a splňoval tak svůj účel, tedy podporu pozitivního vztahu dítěte k jeho rodině a rozvoj jeho zdravé identity.

Odborná pomoc

K odpovědím na některé otázky pěstounů si naši klíčoví pracovníci zvou další odborníky. Pěstounům pomáháme zajistit konzultace s naším specializovaným pracovníkem nebo prověřeným spolupracujícím odborníkem.

Využití odborné pomoci může navrhnout klíčový pracovník pěstounům nebo se na možnosti odborné pomoci mohou ptát pěstouni klíčového pracovníka.

Příklady situací, kdy je možné využít odbornou pomoc

 • Pomoc s orientací dítěte v nové situaci po ztrátě nebo odloučení od rodičů.
 • Pomoc s navázáním klidné bezpečné citové vazby (terapie poruch attachmentu).
 • Pomoc se zpracováním složité historie dítěte, s identitou dítěte.
 • Pomoc se zpracováním traumat dítěte.
 • Pomoc s výchovnými problémy dítěte a výchovnými postupy.
 • Pomoc při nácviku terapeutického rodičovství.
 • Pomoc při nácviku terapie dětí hravou formou.
 • Pomoc s vlastními nesnázemi pěstounů.
 • Pomoc v krizových situacích, s upevněním vztahů v pečující rodině

Dále pomáháme s kontakty na další odborníky pro oblasti, které nelze hradit ze státního příspěvku.

Pomoc s péčí o svěření dítě (zajištění krátkodobé nebo dlouhodobé péče)

Pěstouni se o svěřené děti starají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V situacích, kdy potřebují pomoci s péčí o svěřené dítě, pomůžeme najít bezpečný způsob zajištění hlídání svěřeného dítěte.

S osobu, která dítě hlídá, uzavře pěstoun smlouvu. Při opakovaném hlídání se jedná o rámcovou smlouvu, jejíž vzor může dát pěstounovi klíčový pracovník.

Krátkodobé zajištění péče

Jako každý rodič i pěstoun vyřizuje řadu záležitostí, rozvíjí své zájmy či odpočívá. Čas od času proto potřebuje zajistit hlídání pro svěřené dítě. Těmto pěstounům pomáháme v případech, kdy nemůže pomoci osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti nebo někdo z blízkého okolí rodiny.

Krátkodobé zajištění péče můžeme podpořit i finančně, a to v případech

 • vyřizování nezbytných záležitostí (návštěva lékaře, soud, úřady, apod.),
 • nemoci,
 • účasti na vzdělávacích akcích pro pěstouny,
 • porodu pěstounky a období po porodu,
 • úmrtí v rodině.

Dlouhodobé zajištění péče

Pěstouni pečující o dítě starší dvou let mají dále nárok odpočinout si 14 dní v roce od péče formou tzv. dlouhodobého zajištění péče. Takto zajištěná péče se může čerpat najednou nebo po jednotlivých dnech. I tady často čerpáme pomoc z okolí pěstounů tak, aby s dítětem trávil čas někdo, kdo zná jeho potřeby. Tuto osobu finančně oceníme, cena musí být obvyklá místu bydliště.

Pokud pěstouni zvolí pomoc při péči formou několika dní po sobě jdoucích, pomáháme jim hledat vhodný program pro svěřené dítě (zpravidla např. účast na vhodném táboře nebo jiné akci pro děti). Ve větších regionech sami tábory pro děti pořádáme.

Další služby

 • dary od sponzorů (finanční i věcné - např. pleny, hračky a další vybavení pro rodinu)
 • doučování a další podpora proškolených dobrovolníků
 • junior kluby – dětské skupiny podle věku dětí
 • dětské pobyty zohledňující potřeby dětí v náhradní rodinné péči
 • zábavné a vzdělávací akce pro děti i celé rodiny
 • pomoc dobrovolníků přímo ve vaší rodině

Chcete uzavřít dohodu s Dobrou rodinou?

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account