Abeceda pěstounské péče: D jako doprovázející organizace

Žádný pěstoun nesmí být na svoji práci sám. Kromě příbuzných, přátel, lékařů, učitelů a spousty dalších odborníků, jsou pěstounovi k ruce „navíc“ dvě důležité instituce: orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a doprovázející organizace.

D doprovazeni min

S vybranou doprovázející organizací musí každý pěstoun uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Pěstouny mohou doprovázet pověřené osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Pěstoun může být tedy doprovázen krajskými úřady, obecními úřady s rozšířenou působností, obecními úřady, příspěvkovými organizacemi krajů a obcí, nestátními neziskovými organizacemi či fyzickými osobami s příslušným pověřením. Dobrá rodina je z doprovázejících subjektů největší, podporuje přes 700 rodin v celé republice.

Cílem doprovázení je podpora pěstounů při péči o svěřené dítě tak, aby v této péči neselhávali a dokázali dítěti zajistit stabilní, láskyplné a vývojově prospěšné prostředí.

Poradenství, vzdělávání i zajištění doučování pro děti

Mezi základní služby doprovázející organizace patří poskytování poradenství, zajišťování vzdělávání pěstounů, podpora kontaktu dítěte s jeho původní rodinou (možnost zajištění asistovaného kontaktu), odlehčovací služby, zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci a zajištění dalších návazných odborných služeb. Tyto služby vymezuje doprovázejícím organizacím novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v souladu s Normativní instrukcí MPSV pro čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Správně fungující doprovázející organizace by měla současně umět pružně reagovat na potřeby každé rodiny a pomáhat jí zajišťovat další potřebné služby (například doučování, volnočasové aktivity pro děti atd.).

Každou pěstounskou rodinu by měl stabilně doprovázet jeden klíčový pracovník, který s rodinou naváže vztah založený na vzájemné důvěře, toleranci a pochopení. Pracovník rodinu navštěvuje nejméně jednou za dva měsíce a měl by jí být k dispozici i k telefonickým a e-mailovým konzultacím. Společně s pěstounskou rodinou vytváří plán výkonu pěstounské péče, ve kterém se zmapují služby, které rodina potřebuje, a nastaví se způsob, jakým tyto služby budou čerpány.

Každá rodina je pro nás jedinečná

V Dobré rodině (stejně jako v ostatních dobře fungujících organizacích) probíhá celé doprovázení v souladu s principy Úmluvy o právech dítěte. Respektujeme individualitu každého klienta (pěstouna i dítěte) a snažíme se přizpůsobit tempu pěstounské rodiny, a to vždy v souladu se zájmem dítěte. U dětí klademe důraz na zpracování jejich historie a na zdravé budování jejich identity.

Snažíme se také chránit a podporovat vazby dítěte k jeho přirozenému sociálnímu prostředí, k rodičům, dalším příbuzným a blízkým. Zajímají nás názory dětí v pěstounské péči, přikládáme jim váhu a věnujeme jim pozornost. S dětmi komunikujeme, předáváme jim informace přiměřené jejich věku a dohlížíme na to, aby byly co nejvíce zapojeny do každodenního rozhodování své pěstounské rodiny.

SystemPP minV rámci doprovázení klademe důraz na kvalitu a stabilitu námi poskytovaných služeb tak, aby pěstouni mohli vykonávat péči o svěřené dítě co nejlépe. Abychom byli schopni zajistit kvalitu a stabilitu nabízených služeb, pravidelně se vzděláváme, spolupracujeme s mnoha dalšími odborníky z oblasti náhradní rodinné péče a sdílíme své zkušenosti.

Když všecko dobře funguje, dokáže být pěstoun dítěti oporou, přítelem a ochráncem a v situacích, kdy si neví rady, se může spolehnout na pomoc a podporu ze strany doprovázející organizace a OSPODu.

Otázka pro vás

Kdo všechno se podílí na výchově dětí?


Článek je součástí nového cyklu Abeceda pěstounské péče.

Přečtěte si dále:

A jako attachment

D jako dávky pěstounské péče

N jako novorozenecký abstinenční syndrom

O jako orgán sociálně-právní ochrany dětí

R jako rodinná konference

T jako terapeutické rodičovství

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account