Abeceda: O jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) koordinuje veškerou pomoc ohroženému dítěti. Je zodpovědný za příběh takového dítěte a pro všechny další aktéry (organizace, lékaře či psychology) plní funkci nejvyšší autority.

Ve vztahu k náhradní rodinné péči OSPOD jako garant dohlíží na všechny činnosti, které se okolo dítěte dějí. Zprostředkovává například kontakty mezi rodinami, pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací nebo předává informace dalším pověřeným institucím nebo osobám. Velmi důležitou funkcí OSPOD je také příprava zpráv a návrhů pro soud. Tyto podklady OSPOD sám vytváří nebo je pomáhá vytvářet jiným účastníkům řízení – například pěstounům.

Některé ze svých kompetencí může OSPOD postupem času předat doprovázející organizaci, například ji může pověřit zprostředkováváním kontaktu mezi pěstounskou a původní rodinou. I nadále ale zůstává nejvyšším garantem.

O ospod min

Každému dítěti vytvoří OSPOD jeho individuální plán

Jako první OSPOD vyhodnotí situaci a připraví individuální plán ochrany dítěte (IPOD), kterým se dále řídí doprovázející organizace, pěstouni i případní jiní zúčastnění odborníci. Při výkonu práce je pro doprovázející organizaci OSPOD partnerem, se kterým své postupy nejen konzultuje, ale také mu pravidelně podává detailní informace z jednotlivých pěstounských rodin potřebné pro dobrou ochranu dítěte nebo pro poskytnutí sociální služby.

Základním pokynem OSPOD je zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Povinnosti OSPOD nejen v oblasti náhradní rodinné péče určuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Ze zákona orgán:

 • poskytuje preventivní a poradenskou činnost
 • vyhodnocuje situace ohroženého dítěte, jehož výstupem je individuální plán ochrany dítěte
 • pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí
 • pomáhá rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících se péčí o dítě
 • poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením nebo svěřením do pěstounské péče
 • sděluje rodinám a dalším vybraným subjektům údaje z evidence a spisové dokumentace
 • na vyžádání podává soudu a státnímu zastupitelství zprávu o poměrech dítěte
 • poskytuje krajskému úřadu a ministerstvu spisovou dokumentaci a zobecněné údaje
 • poskytuje orgánům činným v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení
 • poskytuje pověřené osobě údaje potřebné pro výkon sociálně-právní ochrany dítěte nebo pro poskytnutí sociální služby

SystemPP minVe středu zájmu je pro všechny dítě

OSPOD má zároveň oprávnění k návštěvám rodiny v místě jeho bydliště a školy či zaměstnání. Může ukládat výchovná opatření v zájmu dítěte, vykonávat funkci opatrovníka a poručníka a podávat návrhy a podněty k soudu, včetně návrhu na vydání předběžného opatření.

Zájmem všech je, aby měli pěstouni díky podpoře ze strany doprovázející organizace a koordinačním mechanismům OSPOD prostor plně se věnovat potřebám dítěte a vytvořit mu v náhradní rodině co nejlepší prostředí pro vývoj a rozvoj osobnosti.

Otázka pro vás

Kdo všechno se podílí na výchově dětí?


Článek je součástí nového cyklu Abeceda pěstounské péče.

Přečtěte si dále:

A jako attachment

D jako dávky pěstounské péče

D jako doprovázející organizace

N jako novorozenecký abstinenční syndrom

R jako rodinná konference

T jako terapeutické rodičovství

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account