PRÁVNÍ OKÉNKO

ESF DR

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006456

 

Výživné při svěření dítěte do péče jiné osoby (§ 953)

Jak je to s výživným v případě svěření dítěte do péče jiné osoby (§ 953 a násl. OZ) a jak je to v případě, že rodiče výživné nemohou hradit?

Oproti pěstounské péči, kde dítě a pěstoun dostávají dávky (příspěvek na potřeby dítěte, odměna pěstouna) přímo od státu a nemá na ně vliv, zda rodič(e) plní vyživovací povinnost, tak dítě, které je svěřené do péče jiné osoby je zcela závislé na (ne)placeném výživném od rodičů, popřípadě jiných osob.

V případě svěření dítěte do péče jiné osoby soud stanoví rodičům rozsah výživného s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a majetkové poměry a povinnost platit výživné k rukám pečující osoby.

Pečující osoba má právo vymáhat výživné stanovené rodičům na dítě, které má v péči, jakož i právo s výživným pro dítě hospodařit v zájmu dítěte podle jeho potřeb a v souladu s jeho zájmy.

Pokud není možné rodičům nebo ostatním příbuzným uložit vyživovací povinnost k dítěti, není možné dítě svěřit do péče jiné osoby. To znamená, pokud soud nemůže rodičům nebo jiným příbuzným dítěte předepsat placení výživného nemůže být dítě svěřeno do péče jiné osoby, ale musí být použit jiný institut, např. pěstounská péče.

Je důležité povšimnout si ustanovení „rodičům nebo ostatním příbuzným uložit vyživovací povinnost k dítěti " protože:

• vzájemnou vyživovací povinnost mají mezi sebou všichni potomci vůči svým předkům a všichni předci vůči svým potomkům – babička, dědeček vůči svým vnukům

• nemohou-li rodiče plnit vyživovací povinnost, přechází vyživovací povinnost na prarodiče (důvody pro neplnění vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem mohou být např. nemoc či studium. Nejedná se o případy, kdy se rodiče vyhýbají práci, bezdůvodně mění zaměstnání apod.)

• vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti předchází vyživovací povinnosti prarodičů a dalších předků vůči dítěti = vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší

• oproti rodičům, kteří jsou povinni platit dítěti takové výživné, aby dítěti zajistilo stejnou životní úroveň jako rodičům, tak prarodiče jsou povinni dítěti hradit výživné na zajištění jejich nejnutnějších potřeb, (nikoli zachování stejného životní standardu jako u rodičů)

• výživné se plní především v penězích – v pravidelně se opakujících měsíčních částkách, splatných vždy na měsíc dopředu, avšak může být realizováno i jinou formou, např. poskytováním bydlení, naturálně apod. – to znamená, že např. jeden z prarodičů, který má dítě u sebe a stará se o něj mu „výživné“ poskytuje naturálně a ostatní prarodiče pak budou hradit výživné v penězích k rukám pečujícího prarodiče

Co musím/můžu udělat, pokud jsem osoba pečující (svěření dítěte do péče jiné osoby) a rodiče/rodič neplatí výživné?

• Obrátit se na příslušný soud a podat návrh na výkon rozhodnutí na peněžité plnění.

• Dále je možné podat návrh na nařízení exekuce, která se podává soudnímu exekutorovi.

• V případě dlouhodobého neplnění této povinnosti podat na Policii ČR trestní oznámení pro podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy. Trestní zákoník stanoví, že tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neplní, ať už z nedbalosti či úmyslně, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než 4 měsíce.

Co musím udělat, pokud jsem osoba pečující (svěření dítěte do péče jiné osoby) a rodiče/rodič platí nízké výživné, které nepostačuje na úhradu potřeb dítěte?

Pečující osoba má právo vymáhat výživné stanovené rodičům na dítě, které má v péči, jakož i právo s výživným pro dítě hospodařit v zájmu dítěte podle jeho potřeb a v souladu s jeho zájmy.

• Návrh na zvýšení či snížení výživného lze podat za předpokladu, že se od poslední úpravy výživného změnily majetkové poměry na straně jednoho nebo obou rodičů (rodič získal nové, lépe placené zaměstnání), popř. potřeby na straně dítěte (touto změnou je např. i věk dítěte – s nástupem povinné školní docházky se zvyšují potřeby dítěte, zájmové činnosti dítěte, zdravotní stav apod.).

• Jedná-li se o výživné pro nezletilé dítě, příslušným soudem je soud dle trvalého bydliště dítěte, (jedná-li se o výživné pro zletilého potomka, příslušným je soud dle trvalého bydliště rodiče, proti kterému návrh směřuje).

• Návrh se podává ve třech vyhotoveních.

• Návrh nemusí být bezchybný, protože soud vždy zkoumá zájem dítěte. Pokud byste tedy v návrhu něco zapomněli, neuvedli, návrh by byl neúplný - soud vás upozorní, co je potřeba doplnit, upravit, doložit apod.

• Soud není vaším návrhem vázán – sám si zajistí důkazy, může změnit či upravit výši výživného apod.

Jak soudní řízení probíhá – soud jmenuje nezletilému dítěti opatrovníka (OSPOD) a určí datum pro ústní jednání, kde bude zjišťovat všechny důležité skutečnosti pro určení, zda rodič má plnit vyživovací povinnost a v jaké výši, a po provedeném řízení vydá rozsudek, kterým je výživné zvýšeno či sníženo, příp. návrh zamítne.

Se sepsáním návrhu může také bezplatně pomoci:

• vyšší soudní úředník (na příslušném soudu) – samotné sepsání je bezplatné, ale pokud navrhovatel chce mít pro vlastní či úřední potřeby kopii tohoto návrhu, musí uhradit poplatek za pořízení kopie návrhu,

• pracovníci OSPOD,

• pracovníci občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz).

Bude soud pro mne jako navrhovatele finančně náročný?

• Soudní řízení ve věcech nezletilých dětí probíhající u opatrovnického soudu jsou osvobozena od soudních poplatků – jsou bezplatná.

• V řízení není nutné zastoupení advokátem, tzn. žádné poplatky za právní pomoc.

• U soudu dojde většinou jen k výslechu rodičů/prarodičů a kolizního opatrovníka dítěte, zpravidla pracovníka sociálního odboru obce, v níž dítě bydlí. Rovněž náklady soudu ani kolizního opatrovníka se nikomu k úhradě nedávají.

Jak dlouho bude trvat, než bude výživné placeno podle nového rozhodnutí soudu?

Rozsudky stanovící výši výživného jsou předběžně vykonatelné, tzn., že rodič (popř. prarodič či jiná osoba) je povinen platit výživné v určené výši, a to již od okamžiku doručení rozhodnutí, tedy i pokud proti rozsudku podal odvolání, a rozsudek tak ještě nenabyl právní moci.

Je možné vymoci výživné i zpětně?

ANO - je možné vymoci povinnost doplatit výživné zpětně za předcházející tři roky.

 

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account