Zásady naší práce

My všichni se v Dobré rodině řídíme základními principy Úmluvy o právech dítěte. Vycházíme z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a respektu k dítěti a jeho rodině.

Zájem dítěte

Respektujeme základní hledisko sociálně-právní ochrany dětí. Vždy je pro nás prioritou zájem dítěte a jeho rodiny.

Kvalita a stabilita péče

Klademe důraz na kvalitu péče o dítě a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá. Podporujeme vznik vztahu mezi dítětem a pěstounem, mapujeme potřeby dítěte i pěstounské rodiny a reagujeme na ně. 

Rozvíjíme znalosti i kompetence náhradních rodičů, jedině tak může být o děti dobře postaráno. Zajišťujeme služby potřebné pro výkon náhradní rodinné péče a spolupracujeme i s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti péče o ohrožené děti, abychom dětem a jejich rodinám poskytli co nejlepší zázemí.

Dítě a rodina

Podporujeme a respektujeme vazby dítěte na biologické rodiče, příbuzné, blízké osoby i jeho vazby na přirozené sociální prostředí.

Otevřenost a důvěra

S dítětem i s pěstounem komunikujeme otevřeně, na partnerské bázi. Informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné a tak s nimi také následně zacházíme. Třetí osobě mohou být sděleny pouze s předchozím souhlasem dítěte nebo pěstouna.

Participace dítěte

Při práci s pěstounskými rodinami zjišťujeme názor dítěte, kterému přikládáme váhu a věnujeme mu patřičnou pozornost. Současně dítě informujeme o všech záležitostech, které se jej týkají. Jako správná doprovázející organizace dohlížíme na to, aby děti byly zapojovány do každodenního rozhodování také v pěstounských rodinách.

Jedinečnost situace dítěte a pěstounské rodiny 

Respektujeme identitu dítěte (včetně etnicity, kulturní příslušnosti, původu, náboženského vyznání a dalších faktorů vytvářejících identitu osobnosti) a jedinečnost každé pěstounské rodiny. Díky mnohaletým zkušenostem víme, jak čelit situacím, kdy děti či celé pěstounské rodiny zažívají diskriminaci; podporujeme různorodost a prosazujeme rovný přístup ke všem.

ETICKÝ KODEX Dobré rodiny

Cíle Dobré rodiny 

Hlavním cílem Dobré rodiny je umožnit dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách prožít co nejpřirozenější dětství v bezpečném prostředí. Abychom toho mohli dosáhnout, řídíme se zásadami naší práce (viz výše) a podporujeme aktivity vycházející z našich dílčích cílů, jak jsou popsané v našem Průvodci standardy v kapitole 2. Mezi hlavní body patří zejména podpora náhradních rodičů, podpora uzdravování dítěte se syndromem CAN, podpora dětí v dovednosti utvářet v dalším životě zdravé vztahy aj.

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account